Administratorem Pani/a danych osobowych jest IMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-871 przy ul. Chwaszczyńska 10.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail rodo@impex.com.pl

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-871, ul. Chwaszczyńska 10, NIP 584-20-18-954 , KRS 0000148048

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się pod adresem e-mail: rodo@impex.com.pl

3. Cel przetwarzania: realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego

Cel przetwarzania: kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

Cel przetwarzania: przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

Cel przetwarzania: przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

Cel przetwarzania: dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów

Cel przetwarzania: prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

Cel przetwarzania: wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, mailowego bądź za pomocą Komunikatora Internetowego.

5. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach, biuru księgowemu),

b. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

c. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

9. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

Podstawa prawna przekazania informacji : art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: “Rozporządzeniem”),